Jongeren Neder­landse Partij voor de Dieren solidair met jonge Zweedse klimaat­ac­ti­viste


12 september 2018

Last week, students and members of PINK!, the Dutch Party for the Animals’ youth wing, were on school strike outside the Dutch parliament to protest against the majority of the Dutch parliament’s indifference to climate change. The students wanted to show their solidarity with Greta Thunberg, the Swedish schoolgirl who has become an international role model to young people around the world expressing their dissatisfaction with the current climate policies.

With this solidary strike, PINK! aims to stress the importance of an appropriate climate policy. PINK! hopes students from other countries will follow their example, until governments are willing to take the future of young people seriously. The solidary strike in The Hague was led by student Matt Kanters: “We have a generation of young people who feel their interests are not adequately represented in politics. The indifference of our governments to voiceless generations is a problem as universal and transboundary as that of climate change itself and must therefore be combated with the same passion.”


Swedish and Dutch students on school strike

During their strike outside the Dutch Parliament in The Hague, the students were even taught about climate change by their enthusiastic geography teacher. The Swedish and Dutch students are supported by the various sister parties of the Dutch Party for the Animals, including the Swedish Djurens Parti, Italian Partito Animalista, Belgian DierAnimal and British Animal Welfare Party.


Geography teacher teaching Dutch students on strike outside parliament building


British Animal Welfare Party MP showing her support

Growing international opposition
Around the world, more and more young people as well as grown-ups take it upon themselves to stimulate their governments to act against climate change. In various parts of the United States, children have won lawsuits against their government who, according to the children, is conserving the status quo despite the consequences for the planet and for younger generations. In Colombia young people have won a lawsuit claiming that deforestation and rising temperatures are violating their constitutional rights to healthy food and water and a healthy environment. In Pakistan, a seven-year-old stood up to her government, accusing it of not doing enough to preserve the planet for her generation.

Scholieren en leden van PINK!, de jongerenorganisatie van de Nederlandse Partij voor de Dieren, staakten afgelopen week voor het gebouw van de Tweede Kamer uit protest tegen de onverschilligheid van een meerderheid van het Nederlandse parlement ten aanzien van klimaatverandering. De scholieren deden dit uit solidariteit met Greta Thunberg, de Zweedse scholiere die een internationaal voorbeeld is geworden voor jongeren die hun ongenoegen uiten over het huidige klimaatbeleid.

Met de solidariteitsstaking vraagt PINK! aandacht voor het belang van adequaat klimaatbeleid. PINK! hoopt dat het protest door scholieren in andere landen wordt voortgezet, totdat de overheid bereid is de toekomst van jongeren serieus te nemen. De solidariteitsstaking werd in Den Haag aangevoerd door de scholier Matt Kanters: “Er is sprake van een generatie jongeren die voelen dat de politiek hun belangen onvoldoende serieus behartigt . De onverschilligheid van onze regeringen over stemloze generaties is net zo universeel en grensoverschrijdend als het probleem rond klimaatverandering zelf en moet net zozeer bestreden worden.”


Stakende scholieren in Zweden en Nederland

De scholieren kregen tijdens hun staking voor de Tweede Kamer in Den Haag zelfs les over klimaatverandering door een enthousiaste aardrijkskundeleraar. De Zweedse en Nederlandse scholieren worden ook gesteund door de verschillende zusterpartijen van de Nederlandse Partij voor de Dieren, waaronder de Zweedse Djurens parti, de Italiaanse Partito Animalista, de Belgische DierAnimal en de Britse Animal Welfare Party.


Aardrijkskundeleraar geeft de stakende Nederlandse scholieren les bij het parlement


Steun van de politica van de Britse Animal Welfare Party

Internationaal groeiend verzet
Overtal ter wereld staan steeds vaker jongeren en volwassenen op om eigen overheden te bewegen tot klimaatactie. In verschillende delen van de Verenigde Staten winnen kinderen rechtszaken tegen hun overheden die volgens de jongeren de status quo in stand houden ten koste van de planeet en de jongste generaties. In Colombia hebben jongeren via een rechtszaak gewonnen, waarbij ze claimden dat ontbossing en stijgende temperaturen hun grondwettelijke rechten op o.a. gezond voedsel, milieu en water schenden. In Pakistan kwam een zevenjarige in verzet tegen haar regering, omdat die te weinig doet om een leefbare planeet achter te laten voor haar en haar leeftijdsgenoten.