Eurogroup for Animals roept EU-burgers op een einde te maken aan de mishan­deling van varkens


21 september 2017

De Europese organisatie Eurogroup for Animals (Eurogroep voor Dieren) roept iedereen op om “End Pig Pain” te steunen, een campagne die erop gericht is een einde te maken aan de mishandeling van varkens in de Europese Unie. Het doel is om een miljoen handtekeningen van EU-burgers te verzamelen en die volgend jaar te overhandigen aan de besluitvormers.

Miljoenen biggen in Europa worden zonder pijnbestrijding gecastreerd, de staart wordt afgeknipt of weggebrand, en de tanden geknipt of gevijld. De End Pig Pain-campagne roept nationale landbouwministers op een einde te maken aan het stelselmatige leed van vleesvarkens in de EU. Daarnaast moeten de ministers zorgen voor de handhaving van de EU-richtlijn inzake de bescherming van varkens, en uiteindelijk steun verlenen aan een EU-verbod op de chirurgische castratie van varkens vóór 2024. De campagne bouwt voort op de Eurobarometer-opiniepeiling uit 2016, waarin 94 procent van de Europese burgers aangeeft het belangrijk te vinden dat het welzijn van landbouwdieren beter beschermd wordt.


PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp steunt de End Pig Pain-campagne

Elena Nalon, dierenarts en programmaleider Landbouwdieren bij Eurogroup for Animals, zegt:

“Miljoenen biggen in Europa zijn routinematig het slachtoffer van onnodige chirurgische ingrepen zonder pijnbestrijding. Dit is in strijd met goede diergeneeskundige praktijken en, in het geval van het couperen van staarten en het knippen van tanden, met EU-wetten. En dan hebben we het nog niet over de barre omstandigheden, de verveling, kortom: de ellende die varkens ondergaan tijdens hun leven in de industriële landbouw. Het is tijd om onder ogen te zien dat de Europese wetgeving op het gebied van dierenwelzijn er in geen enkel opzicht in is geslaagd om landbouwdieren te beschermen. Hier moet verandering in komen: ten eerste door het handhaven van bestaande wetgeving en ten tweede, door heroverweging van de manier waarop wij gevoelige wezens in de landbouwsector behandelen. Het is tijd dat de EU waar leiderschap toont.”

Je kunt de varkens helpen door hier de petitie te tekenen.

Eurogroup for Animals urges everyone to support their campaign “End Pig Pain”, which aims to put an end on torture of pigs in the European Union. The goal is to collect 1 million signatures from European citizens to hand over to decision makers next year.

Millions of European piglets are painfully castrated, have their tails cut or burned off, and their teeth clipped or ground away. The End Pig Pain campaign calls on national agricultural ministers to stop the routine pain caused to pigs reared for meat in the EU, ensure the enforcement of the EU Pigs Directive, and ultimately support an EU ban on surgical castration by 2024. The campaign builds on the 2016 Eurobarometer survey, where 94 percent of European citizens believe that better protecting the welfare of farm animals is important.


Party for the Animals EU Member of Parliament Anja Hazekamp supports the End Pig Pain campaign

According to Dr. Elena Nalon, veterinarian and Farm Animals Programme Leader at Eurogroup for Animals:

“ Millions of European piglets still routinely suffer from unnecessary surgical procedures without pain relief. This goes against veterinary good practice, and in the case of tail docking and tooth clipping, it also goes against EU laws. Not to mention the barren conditions, the boredom, the misery that pigs endure in industrial farms during their lives. It’s time to admit that European animal welfare legislation is to all effects failing to protect farm animals. We need to change this system. Firstly, by enforcing existing laws, and secondly by reconsidering how we treat sentient beings in the farming industry. Now is the time for the EU to really show leadership.”

You can help the pigs by signing the petition here.