Dier­proeven voor cosmetica wereldwijd verbieden


9 mei 2018

Het Europees Parlement heeft vorige week met steun van de Nederlandse Partij voor de Dieren (PvdD) opgeroepen om het testen van cosmetica op dieren wereldwijd te verbieden.


Europarlementariër Anja Hazekamp na de stemming in het Europees Parlement. De tekst op het bordje: “Ik heb zojuist gestemd voor een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica”

“Al in 2004 verbood de Europese Unie dierproeven voor make-up, crèmes, shampoo en andere cosmetische producten. Nu, bijna vijftien jaar later, ligt er nog steeds cosmetica in de winkel waarvoor dieren hebben geleden. Het is tijd dat het verbod in de EU wordt gehandhaafd en dat cosmetica die getest is op dieren nu echt wereldwijd uit de schappen verdwijnt,” zegt Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp.

De Nederlandse Partij voor de Dieren wijst op het feit dat er nog steeds cosmetica in de schappen ligt die buiten Europa op dieren is getest. “Daar schieten dieren dus niets mee op,” aldus Hazekamp. “De ongebreidelde vrijhandel die Europa nastreeft leidt ertoe dat we foute producten steeds moeilijker uit de winkel kunnen houden. Het is goed dat het Europees Parlement duidelijk heeft aangegeven dat dierenwelzijn voorrang heeft op de handel in op dieren geteste cosmetica. Daarnaast is het belangrijk om andere landen te overtuigen dat het testen van cosmetica op dieren onnodig en onacceptabel is.”

Maar ook in Europa zelf wordt het verbod om cosmetica op dieren te testen volgens Hazekamp nog te vaak omzeild. “Onder de Europese chemicaliënwetgeving is het bijvoorbeeld nog steeds mogelijk om dierproeven uit te voeren. Het is daarom belangrijk dat Brussel één lijn trekt in de verschillende EU-wetgevingen. Voor de dieren zelf maakt het namelijk niet uit onder welke wet, onder welke uitzondering of voor welk product ze in een lab worden gedood,” aldus het parlementslid.

Last week, the European Parliament, with the support of the Dutch Party for the Animals (PftA), called for the global ban of testing cosmetics on animals.


MEP Anja Hazekamp after the vote of the European Parliament. The text on the sign: “I just voted for a global ban on animal testing for cosmetics”

“Already in 2004, the European Union banned animal testing for make-up, creams, shampoos and other cosmetics products. Now, almost fifteen years later, they still sell cosmetics in shops that animals had to suffer for. It is now time for this ban to be maintained in the EU, and cosmetics that were tested on animals should now really be removed from the shelves worldwide,” according to the Party for the Animals’ MEP Anja Hazekamp.

The Dutch Party for the Animals points out the fact that there is still cosmetics in the shelves that were tested on animals outside Europe. “This doesn’t help animals at all”, according to Hazekamp. “The unbridled free trade that Europe focuses on means that it’s getting harder and harder to remove incorrect products from shops. It is good that the European Parliament has clearly pointed out that animal welfare has priority over the trade in cosmetics tested on animals. Additionally, it is essential to convince other countries that the testing on animal for cosmetics is unnecessary and unacceptable.”

But in Europe too, according to Hazekamp, the ban of cosmetics tested on animals is often circumvented. “For example, it is still possible to conduct animal testing under the European chemicals legislation. Brussels should therefore align all different EU legislations. It does not make a difference to the animals themselves under which law, under which exception, or for what product they are killed in the lab,” according to the MEP.