Worldlog Tjedan 36 – 2014


1 rujna 2014

Ljetni je dopust završio i jednu od prvih debata u Donjem domu započeli smo mi i to o budućnosti bio-industrije, osobito o budućnosti mega štala! Stiže i velika debata o dobrobiti životinja u Nizozemskoj. Također će se 15. rujna u parlamentu razmotriti i moja inicijativa o ukidanju sportskog lova. Parlamentarna godina u Nizozemskoj započinje trećeg utorka ovog mjeseca, odnosno na Prinčev dan. Tog dana kralj objavljuje planove kabinet. To je također tradicionalno i dan kapica…

IMG_6153

Lijepa vijest: ovog tjedna započinjemo i sa jedanaestim prijevodom mog Worldloga, ovog puta na Rumunjskom. Wordlog se sada može čitati na jedanaest jezika. Ponosna!

U ovom Worldlogu kratak pregled onogo što smo proteklih tjedana radili.

Postavila sam zastupnička pitanja o dubioznim brojkama koje izračunavaju lovci kao baze za lovne zakone u Nizozemskoj. Učinila sam ovo kao reakciju na istraživanje koje je zaključilo da lovci broje do 200 posto više gusaka nego što ih je neovisno istraživanje Sovon Istraživanje ptica izbrojilo. Naša stranka smatra da se lovni zakoni u Nizozemskoj više ne bi smjeli zasnivati na izračunima lovaca.

Brojke Jedinice za nadzor divljih životinja, između ostalog, određuju i koliko gusaka lovci godišnje smiju ubiti. Što više gusaka lovci „izbroje“ toliko ih više mogu loviti. Zakoni o lovi se ne bi smjeli bazirati na tako subjektivnim brojkama.

Geweer met kogels

Lov se, dakle, u Nizozemskoj bazira na pogrešnim pretpostavkama, koje tako reći lovci sami iznose. Ovo uznemiruje prirodnu ravnotežu i uzrokuje dodatnu patnju životinja.

Osim toga sam postavila i Zastupničko pitanje o ponovnom masovnom ubijanju životinja zbog muljanja sa stočnom hranom. Zbog dodavanja zabranjenog sastojka stočnoj hrani ubijeno je tisuća životinja. Ponovno životinje moraju patiti zbog pogrešaka tog sektora…

Masovno ubijanje zdravih životinja nije etično i ozbiljno šteti dobrobiti životinja. „Čišćenja“ se odvijaju u strogo zatvorenim štalama, tako da se samo izvršenje ne može kontrolirati. Zalažemo se za otvorenost štala, ugradnju kamera i pristup medija.

Kalfje_1_vanderdenmaarrechtenvrij

Želim i da se životinje ubuduće individualno testiraju. Individualno testiranje životinja na zaražene tvari može spriječiti bespotrebno ubijanje zdravih jedinki. Također želim znati da li je Državna tajnica spremna uspostaviti listu pozitivnih i odobrenih sastojaka stočne hrane. Tako bi se olakšao nadzor zabranjenih.

Prošle sam nedjelje otvorila novu second hand trgovinu. Zabavno! Dodatno je zabavno to što će se zarada trgovine usmjeravati na projekte za dobrobit životinja. O ovoj se trgovini brine velik tim dobrovoljaca, privremeno nezaposlenih i ljudi s poteškoćama. Trude se da ljudi svakakve predmete ponovno mogu iskoristiti.

Također smo se snažno usprotivili planu VVD-a (Liberalne stranke) da se lovom smanji broj galeba u gradovima Nizozemske gdje bi mogli uzrokovati „neugodnu smetnju“. Nevjerojatno da se na ovaj način želi riješiti problem kojeg je sam čovjek uzrokovao, osobito bacanjem smeća po ulicama.

Cijela priča: Let’s stop feeding the crises and start investing in our future

Ova je lijepa za kraj:

BwMZfdUIQAA_2Y0.jpg large

Do idućeg tjedna! Pozdrav, Marianne.

Summer recess is over and one of the first Parliamentary debates will be a debate that was requested by us, on the future of factory farming and, in particular, of mega stables! There will also be a major debate on animal welfare in the Netherlands. And on 15 September next, Parliament will also address my private member’s bill to end shooting for pleasure. On the 3rd Tuesday of this month, Budget Day will herald the Parliamentary year in the Netherlands. On that day, the King announces the plans of this Cabinet. Traditionally, it is also the day of wearing hats…

IMG_6153

A piece of good news: this week, we will start with the 11th translation of my Worldlog: into Romanian, this time. The Worldlog can now be read in 12 languages. Proud!

In this Worldlog, I will give a short review of what I have done in the past weeks.

I have asked Parliamentary questions on dubious game counts performed by hunters as a basis for the hunting policy in the Netherlands. This was a response to research which proved that hunters count up to 200 per cent more geese in comparison to the independent Sovon Bird Research. Our party believes that the hunting policy should no longer be based upon game counts of hunters (what is called game management units).

For example, the counts of Game Management Units co-determine how many geese per year are permitted to be killed by hunters. The more geese are “counted” by hunters, the more they will be permitted to hunt. The hunting policy cannot be determined based upon such subjective figures.

Geweer met kogels

This means that hunting in the Netherlands is based upon incorrect assumptions, which are even presented by hunters themselves. That obviously disrupts the natural balance and also causes a lot of animal suffering.

I also asked Parliamentary questions about the recurrence of mass killings of animals due to cheating with animal feed. By adding a prohibited substance to animal feed, thousands of animals were killed. Again, animals had to suffer due to abuses in the livestock sector…

Mass killings of healthy animals are unethical and severely damage animal welfare. “Culling” is done in closed-off stables, as a consequence of which the implementation and consequences with respect to animal welfare cannot be checked. We therefore want opening up of the stables by implementing CCTV and allowing press to enter.

Kalfje_1_vanderdenmaarrechtenvrij

I also want animals to be tested individually. Individual testing of animals at infected farms will prevent that animals will be killed for no reason. And I also want to know whether the State Secretary is prepared to set up a positive list for permitted ingredients for animal feed. This will simplify enforcement with respect to prohibited substances.

Last Sunday, I opened a new second-hand shop. Great! An additional benefit is that proceeds of the shop will be used for animal welfare projects. In this second-hand shop, a large team of volunteers, persons who re-enter the labour market and people with disabilities ensure that people can use and re-use various products in a sustainable manner.

We also passionately resisted the unholy plan of the People’s Party for Freedom and Democracy (VVD, the Liberal Party) to shoot seagulls in towns in the Netherlands because they supposedly cause “a nuisance”. An incredible way to deal with a problem that has been caused by people, because it’s people who have been throwing away food in the streets.

A clear story: Let’s stop feeding the crises and start investing in our future

This is a nice one to end with:
BwMZfdUIQAA_2Y0.jpg largeSee you next week! Greetings, Marianne