Worldlog săptămâna 41 -2014


6 octombrie 2014

Săptămâna trecută a avut loc în Camera a Doua dezbaterea cu privire la intervenția militară în Irak. Noi suntem împotriva intervenției militare, deoarece riscul de escaladare a situației este foarte mare. Un grup parlamentardin Camera a Doua este convins că bombardarea doar va întări baza terorismului. Acest lucru a fost demonstrat de intervențiile anterioare în regiune.

f16
Dar ce semnificație au atunci întrebările frecvente; Poți permite violarea femeilor, decapitarea jurnaliștilor, răpirea copiilor, nedreptatea fără a interveni? Poți ignora problemele?

Aceasta este o abordare foarte nepotrivită. Problemele sunt complexe și, din păcate, soluțiile de asemenea. Conform majorității analiștilor militari, bombardarea nu face decât să înrăutățească situația. Crucea Roșie susține că atacurile aeriene agravează criza umanitară. Deci nu putem sprijini această soluție.

Avem datoria de a furniza asistență umanitară în cazul în care sunt încălcate drepturile omului. Avem datoria de a diminua conflictele internaționale. Avem datoria de a primi refugiați, de a îndepărta baza terorismului. Guvernul irakian trebuie pus în continuare sub presiunesă controleze grupurile neadaptate susceptibile de a fi conduse de ISIS. Avem datoria de a tăia sursele de venit ale teroriștilor. Avem datoria de a combate radicalismul religios din propria țară. Dar nu este o datorie pentru țara noastră să răspundă la apelul teroriștilor cu exact ceea ce ei doresc: război cu vestul, bombardiere și martiriu.

Richard Norton-Taylor, un jurnalist de la The Guardian întărește viziunea mea, vezi: ‘Bombing Isis will be futile – and expensive’ pentru a vedea explicația lui detaliata

Colega mea Esther Ouwehand a cerut Secretarei de Stat în Agricultură Dijksma să nu reautorizeze pesticidul periculos metam de sodiu. O majoritate din Cameră a sprijinit anterior în acest an apelul nostru la interzicerea acestuia. În mai, fumigantul de sol a fost temporar retras de pe piață, deoarece siguranța localnicilor nu a putut fi garantată. Acum secretarul de stat autorizează controversata substanță din nou. Noi dorim ca metamul de sodiu să fie scos de pe piață cât mai repede cu putință. Această otravă are consecințe foarte negative pentru animale, natură și mediul înconjurător și prezintă un risc major pentru sănătatea publică!

gif
Sâmbăta trecută a fost Ziua Animalelor. De asemenea a fost și Sărbătoarea Sacrificiului conform religiei islamice, când, în Țările de Jos, zeci de mii de animale sunt sacrificate anual fără a fi anesteziate.

Săptămâna trecută, am atras atenția prin intermediul mass-media asupra faptului că sacrificiu nu înseamnă neapărat că animale trebuie sacrificate, ci se pot și dona bani oamenilor nevoiași. De asemenea am postat pe site-ul nostru rețete vegetariene gustoase pentru toată lumea care a dorit să facă din această zi o zi fără consum de carne.

dierendag‘Billboard’ realizat pe Gara Centrală din Amsterdam cu textul ‘04 octombrie Ziua Animalelor și Sărbătoarea Sacrificiului. Oferă bani, nu animale!

Musulmană și consilier municipal pentru bunăstarea animalelor în Antwerp (Belgia), Nabilla Ait Daoud a pledat de asemenea săptămâna trecută pentru donație în loc de sacrificiu animal. Citește aici și argumente ale Islamic Concern și Green Prophet.

Sacrificarea fără anestezie provoacă suferințe grave animalelor și, prin urmare, este interzisă în Țările de Jos. Excepție face sacrificarea rituală. Noi respectăm libertatea religioasă, dar această libertate se oprește dacă oameni sau animale suferă din cauza acesteia. Pentru un animal nu ar trebui să conteze ce religie are măcelarul său. Vreți să aflați mai multe despre efortul nostru pe această temă? Apăsați aici.

Că veni vorba, mulți membri activi ai partidului au împărțit în toată țara manifeste împotriva vânătorii. E grozav că avem atâția voluntari care transmit cu entuziasm mesajul nostru J

Pe săptămâna viitoare!

Last week, we had a debate in the Lower House on military intervention in Iraq. We are against military intervention, because there are significant risks of further escalation. The parliamentary group of the Lower House is convinced that bombing will only strengthen the breeding ground for terrorism. This has been proven by earlier interventions in the region.

f16
But what is asked frequently in this context; can we let women be raped, journalists be beheaded, children be abducted, injustice exist without any intervention? Can we look away from the problems?

This is a very improper approach. The problems are complex and so are the solutions, unfortunately. According to almost all military analysts, bombing will only aggravate the situation. The Red Cross says that air strikes will aggravate the humanitarian crisis there. We therefore cannot support that solution.

We have a duty to provide humanitarian aid if human rights are being violated. We have a duty to de-escalate international conflicts. We have a duty to provide shelter to refugees and remove breeding grounds of terrorism. More pressure must be placed on the Iraqi government to grant more control to deprived groups who are now likely to be driven into the arms of ISIS. We have a duty to cut off sources of income of terrorists. We have a duty to combat religious radicalisation in our own country. But our country does not have a duty to serve terrorists on demand by doing precisely what they are asking for: war with the West, bombers and martyrdom.

Richard Norton-Taylor, a journalist with The Guardian underpins my views, see: ‘Bombing Isis will be futile – and expensive’ for his unambiguous explanation.

My colleague Esther Ouwehand called upon State Secretary Dijksma of Agriculture to refrain from allowing the dangerous pesticide metam sodium again. A majority of the House supported our request for a ban earlier this year. In May, the soil fumigant was temporarily taken off the market, since the safety of local residents could not be guaranteed. Meanwhile, however, the State Secretary has allowed the controversial substance again. We want metam sodium to be taken off the market as soon as possible. The poison has extremely negative consequences for animals, nature and the environment and constitutes a major risk to public health!

gif
It was World Animal Day last Saturday. And it was also the Islamic Festival of Sacrifice, when tens of thousands of animals are slaughtered without stunning in the Netherlands every year.

Last week, through social media, we asked attention for the fact that sacrifice does not necessarily mean that animals should be sacrificed, giving money to those in need is another option. We also placed delicious vegetarian recipes on our website for those who wanted to turn World Animal Day into an eat-no-animals day.

dierendag
Madebillboard at Amsterdam central station with the text ‘4 October World Animal Day & Festival of Sacrifice. Sacrifice money, not animals’!

Last week, Nabilla Ait Daoud, a Muslim and Antwerp (Belgium) alderman responsible for Animal Welfare, also advocated gifts instead of animal sacrifice. You can read the points of view of Islamic Concern and Green Prophet here.

Slaughter without stunning causes severe animal suffering and it is therefore prohibited in the Netherlands. An exception has been made for ritual slaughter. We respect the freedom of religion, but that freedom stops where people or animals suffer from it. For an animal, it should not make any difference what religion his slaughterer has. If you would like to learn more about our efforts in this context, click here.

For that matter, leaflets against hunting were distributed throughout the country at World Animal Day by many active party members. It is super to have these volunteers conveying our message with such enthusiasm 🙂

See you next week!