Worldlog week 52 – 2014


22 december 2014

Deze week was er een grote doorbraak voor dierenwelzijn in Nederland. Per 15 september 2015 is het echt verboden om wilde dieren in circussen te laten optreden. Dit werd al in 2012 aangekondigd en liet dus lang op zich wachten. In Mexico werd deze week eenzelfde verbod aangenomen! Wij hebben sinds ons oprichten gepleit voor een verbod op dieren in het circus en zijn hier dan ook zeer verheugd over. Ik ben wel zeer verbaasd dat kamelen, lama’s, alpaca’s en dromedarissen niet onder het verbod vallen en we zullen daar vragen over stellen aan de staatssecretaris.

001

Wat mij nog meer opvalt, is de grond waarop het verbod is aangekondigd: het kabinet geeft als reden voor het wetsvoorstel dat vermaak van de mens geen rechtvaardiging kan zijn voor aantasting van de integriteit van het dier. Niet alleen dierenwelzijn, maar ook respect voor het dier zelf is daarmee grondslag voor een wettelijk besluit om optredens met dieren aan banden te leggen. Dit is een mijlpaal in het overheidsbeleid voor dierenwelzijn en ik hoop dat zij op dezelfde manier naar andere zaken gaan kijken. Daar gaan wij in elk geval ons best voor doen!

Meer mooi nieuws! Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor onze motie om gifgebruik rond natuurgebieden in te perken. Bollenkweek en andere teelten waarbij veel gif wordt gebruikt mogen niet meer zomaar worden toegestaan rond natuurgebieden. Hoewel de overheid de wettelijke taak heeft schadelijke activiteiten te weren uit kwetsbare natuur, liet zij de bollenteelt tot nu toe ongemoeid. Zo hebben giftige bestrijdingsmiddelen jarenlang de natuurgebieden aangetast, terwijl ze juist beschermd hadden moeten worden. Het is nu aan de provincies om het gifgebruik aan banden te leggen.

002

De laatste week voor het kerstreces was een bewogen week in de Nederlandse politiek. De senaat (inclusief onze senator) stemde tegen het wetsvoorstel dat de vrije artsenkeuze inperkt. Die meerderheid tegen ontstond doordat drie senatoren van de regeringspartij PvdA onverwacht tegen stemden. De PvdA heeft tijdens de verkiezingen beloofd de marktwerking in de zorg tegen te houden, en dit wetsvoorstel (een wens van coalitiepartner VVD) staat daar haaks op. Het kabinet ontstak in woede en heeft ongekende druk uitgeoefend op de volksvertegenwoordigers om toch ja te zeggen tegen het onzalige plan om het patiëntenrecht zo aan te tasten. Een crisis volgde en er werd naarstig gezocht naar een oplossing.

De kabinetscrisis komt niet als een verrassing. De regeringspartijen zijn elkaars ideologische tegenpolen. De wens om te blijven door te regeren (ze staan alle twee dramatisch slecht in de peilingen, twee derde van de kiezers wil dit kabinet niet meer) is echter zo groot dat ze uiteindelijk met een list zijn gekomen om desnoods het parlement buitenspel te zetten om het wetsvoorstel door te drukken. Het debat hierover duurde tot diep in de nacht.

Niet mensen, maar geld staat centraal in het huidige Nederlandse zorgbeleid. Zo blijkt ook uit de dreigende sluiting voor het enige vegetarische zorgcentrum voor ouderen in Nederland. Ik heb dit in Kamervragen dan ook aan de orde gesteld.

Uit een onderzoek is deze week gebleken dat de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen nog veel hoger en schadelijker is dan gedacht. Naast milieuvervuiling brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor omwonenden. De staatssecretaris zegde ons toe bereid te zijn om vervolgonderzoek uit te voeren, maar kon zich niet vinden in het treffen van voorzorgsmaatregelen. De berichten waren echter wel verontrustend, en dit afwachtende beleid is zeer nalatig!

Dit gesprek met de Britse hoogleraar duurzame ontwikkeling Tim Jackson over het dilemma van economische groei is zeer interessant om te bekijken. Kunnen we onze welvaart behouden zonder economische groei? Tim Jackson is overtuigd dat dit kan, en dat dit juist moet gebeuren in het belang van de aarde.

In aantocht naar de feestdagen hebben in heel Nederland actieve leden van de Partij voor de Dieren flyers uitgedeeld met daarop een plantaardig recept en een diervriendelijke kerstwens. Ik hoop van harte dat veel mensen hier gehoor aan zullen geven en wens jullie ook prettige kerstdagen en een gezond, gelukkig 2015!

Marianne

This week, there was a major breakthrough for animal welfare in the Netherlands. As from 2015, it is truly prohibited to make wild animals perform in circuses. This prohibition was announced in 2012 already and it took a long time. The same prohibition was adopted in Mexico this week! Since our foundation we have called for the prohibition of animals in circuses and we are, therefore, very pleased with this result. But I am very surprised that camels, lamas, alpacas and dromedaries do not fall under this prohibition and we will put questions about this to the State Secretary.

001

But what is even more striking to me is the ground on which the prohibition is imposed: the reason given by the cabinet for the legislative proposal is that entertainment for people cannot justify violation of animal integrity. Thus, not only animal welfare but also respect for the animal itself is the basis for a legal act to ban performances with animals. This marks a milestone in the government’s policy on animal welfare and I hope that they will look at other issues the same way. We will work hard to achieve this in any case!

More good news! A majority of the Lower House voted in favour of our motion to curtail the use of toxins around nature areas. The growing of bulbs and other cultivations for which large amounts of toxins are used will no longer be permitted unjustifiably. Although, by law, the government has the task to eliminate damaging activities in vulnerable nature areas, it did not yet interfere with the growing of bulbs. This way, toxic pesticides have damaged nature areas for years, while in fact they should have been protected. It is now up to the provinces to restrain the use of toxins.

002

The last week before the Christmas recess was an eventful week in Dutch politics. The Senate (including our Senator) voted against the legislative proposal that limits the free choice of doctors. The majority arose because three senators of the governing party the Labour Party (LP) unexpectedly voted against the proposal. The LP promised during the elections that it would stop market forces in the care sector, and this legislative proposal (the wish of the coalition party People’s Party for Freedom and Democracy (PPFD)) is contrary to this promise. The Cabinet was furious and exerted unprecedented pressure on the people’s representation to still say yes to the ill-fated plan to affect the patients’ law. A crisis followed, and they diligently searched for a solution.

The cabinet crisis is not surprising. The governing parties are each other’s ideological counterparties. The wish to continue to govern (they both are dramatically low in the opinion polls, two third of the voters no longer want this government) is so great that in the end they came up with a trick that would sideline the parliament, if necessary, to push the legislative proposal through. The debate on this went on till early in the morning.

The focus is on money instead of people in the current Dutch care policy. This is also evident from the threat to close the only vegetarian care centre for the elderly in the Netherlands. I have, therefore, asked parliamentary questions on this.

This week, research showed that the emission of ultrafine particles by aircrafts is much higher and more harmful than thought. In addition to environmental pollution, it also causes health risks for people living in the direct vicinity. The State Secretary promised us to be willing to conduct follow-up research, but was not prepared to take precautionary measures. These reports are however very alarming and the wait-and-see policy is highly negligent!

This interview with the British professor of sustainable developments on the dilemma of economic growth is very interesting to watch. Can we maintain our welfare without economic growth? Tim Jackson is convinced that we can, and that it should be done in the interest of the earth.

With the festive season coming up, many active members of the Party for the Animals handed out flyers in the Netherlands with a vegetable recipe and animal-friendly Christmas greetings. I sincerely hope that many people will respond to this and I wish you all a merry Christmas and a healthy, happy 2015.

Marianne