Worldlog Week 21 – 2009


22 mei 2009

We zijn weer terug uit New York. Was een geweldige ervaring om te zien dat mensen van zoveel verschillende achtergronden zich geïnspireerd voelen om samen een Veggie Pride Parade te organiseren om anderen te wijzen op de noodzaak van een meer plantaardig dieet.

De Veggie Pride Parade is begonnen in Parijs en het initiatief is inmiddels overgewaaid naar Los Angeles en New York. Hieronder meer foto’s van de New York Veggie Parade en de vertoning van Meat the Truth, de klimaatfilm van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren.

Deze week wil ik graag de draad weer oppakken met betrekking tot de start van een partij in je eigen land.
Veel mensen mailen me dat het besef rond dieren en de noodzaak van een meer plantaardig dieet nog niet echt leeft in hun land. Daar valt wat aan te veranderen. Ik gaf al aan dat je zou kunnen overwegen Meat the Truth te voorzien van een ondertiteling met je eigen taal, daar wordt op dit moment al hard aan gewerkt in een aantal landen.

Een andere manier om geestverwanten op te sporen en met elkaar in contact te brengen is de viral movie. Internet is een geweldig medium om in korte tijd heel veel mensen te bereiken met een boodschap via de inzet van viral movies. Dat zijn grappige of informatieve filmpjes die mensen aan elkaar doorsturen en die zich daarmee als een olievlek over het net verspreiden.

Een geweldig succesvol voorbeeld daarvan zijn de viral movies van de Nederlandse Socialistische Partij die bedacht werden door onze senator Niko Koffeman, in de tijd dat hij nog als campagnestrateeg actief was voor de SP. Hij maakte filmpjes waarin de naam van de ontvanger voorkomt, bijvoorbeeld op een brief, in een telefoonschermpje of zelfs op een billboard. Je vindt hieronder voorbeelden van die viral movies. Je ziet de werking het best als je je naam en e-mailadres invult in de vakjes. In het vakje ‘jouw voornaam’ vul je je voornaam in, in het vakje ‘jouw e-mail’ vul je je e-mailadres in en in het vakje ‘jouw 06-nummer’ vul je je mobiele nummer in (die laatste optie werkt inmiddels niet meer, maar destijds kreeg je een sms-je van de hoofdrolspeler in de film op het moment dat je de film bekeek!). De viral movies zijn wel in het Nederlands.

Viral movie 1
Viral movie 2
Viral movie 4

Doorgaans is ‘grappig’ het belangrijkste criterium om filmpjes door te sturen, waarmee bovenstaande filmpjes met gemak een half miljoen downloads bereikten binnen 2 weken. Dat is een record in politieke marketing.
Wij hebben er voor gekozen voor de komende Europese verkiezingen niet voor ‘grappig’ te kiezen, maar een viral te maken op basis van informatie.

Dat zal weliswaar tot wat minder downloads leiden, maar ik verwacht dat we er wel heel veel mensen die opkomen voor dieren, natuur en milieu mee kunnen bereiken.

We leggen in deze powerpointviral uit wat de problemen zijn van een ondemocratisch Europa en we laten zien dat het vooroordeel dat de Partij voor de Dieren zich alleen maar met dieren bezig zou houden onterecht is. We zijn in Nederland de enige partij met een planeetbreed programma, gericht op duurzaamheid en mededogen. Als we ons al met één ding bezig houden, dan is het de aarde.

De teksten zijn helaas alleen in het Nederlands beschikbaar, hoewel onze Spaanse zusterpartij overweegt dezelfde viral in te zetten in het Spaans, als dat nog gaat lukken voor 7 juni…(dan worden namelijk de Europese verkiezingen in Spanje gehouden).

Volgende week zal ik wat meer vertellen over het bestrijden van de misverstanden rond het zogenoemde ‘one-issue-denken’

Groeten, maak er weer een mooie en diervriendelijke week van!

Marianne

We are back from New York! What an incredible experience to see such a mixed group of people who feel inspired to organize a Veggie Pride Parade in order to bring home to others the need for a more vegetable-based diet.

Born in Paris, the Veggie Pride Parade has now taken root in Los Angeles and New York. See below for more photos of the New York Veggie Parade and the showing of Meat the Truth, the climate film from the Scientific Bureau of the Party for the Animals.

This week I’d like to continue my series on setting up a party in your own country.

I get e-mails from many people saying that animal rights and the need for a more vegetable-based diet have not really taken root in their own countries. This is an area that needs to change. I have already pointed out the possibility of subtitling the film “Meat the Truth” in your own language. Indeed, this is currently being done in a number of countries.

Another way of finding and bringing together like-minded people is the viral movie. The Internet is a great way of reaching many, many people in a short time with a message spread via viral movies. These are funny or informative short films that people forward to one another, until they spread across the Internet like a kind of virus.
A wonderfully successful example of this medium is the viral movies of the Netherlands Socialist Party (SP) that were devised by our senator Niko Koffeman in a period when he still worked as a campaign strategist for the SP. He made movies that featured the name of the recipient, for example on a letter, on a telephone display or even on a billboard. Below you will find some examples of these viral movies. You can best see how they work if you fill in your name and e-mail address in the fields. Enter your first name in the field ‘jouw voornaam’, enter your e-mail address in the field ‘jouw e-mail’ and enter your mobile number in the field ‘jouw 06-nummer’ (this final option no longer works, but when it did you would receive a text message from the leading actor in the movie as you were watching it!). The viral movies are in the Dutch language.

Viral movie 1
Viral movie 2
Viral movie 3

A film’s ‘funniness’ is usually the most important criterion for being forwarded by viewers. It was this that caused the above viral movies to be downloaded half-a-million times within 2 weeks, a record in political marketing.
For the upcoming European elections, we have decided not to go for ‘funny’ this time. The viral we are releasing will be more informative.

While this will probably result in fewer downloads, we expect that we will reach many, many people who take a stand for animals, nature and the environment.

In our PowerPoint viral, we explain the problems of an undemocratic Europe and we demonstrate that the idea that the Party for the Animals only cares about animals and nothing else is incorrect. In the Netherlands, we are the only party with a programme that encompasses the entire planet, focusing on sustainability and compassion. If there is one thing we care about, it is the earth.

Unfortunately, the text is only available in Dutch, although our Spanish sister-party is considering using a Spanish-language version of the same viral. The question is whether it can be done before 7 June (as that’s when the European elections will be held in Spain).

Next week I will say a little more about dealing with misconceptions about 'one-issue-thinking', as it is sometimes known.

Greetings to you all. Wishing you a wonderful and animal-friendly week ahead!

Marianne