PvdD: illegale acti­vi­teiten bij voor­jaar­s­jacht Malta


3 april 2017

De Partij voor de Dieren heeft eind maart op Malta verschillende illegale activiteiten aangetroffen bij de omstreden voorjaarsjacht op trekvogels. Europarlementariër Anja Hazekamp observeerde de Maltese voorjaarsjacht samen met BirdLife Malta en stuitte zaterdag al in het eerste uur van het jachtseizoen op elektronische vogellokkers in het jachtveld. De inzet van elektronische lokroepen bij de vogeljacht is in Europa verboden. Op zondag werd een neergeschoten bruine kiekendief – een beschermde vogelsoort waarop de jacht niet is geopend – aangetroffen. De vogel is naar een dierenarts gebracht en maakt het goed.

Foto: BirdLife Malta

De vastgestelde misstanden komen bovenop het feit dat de jacht op trekvogels die onderweg zijn naar hun broedplaatsen verboden is door de Europese Vogelrichtlijn.

Hazekamp heeft de Maltese regering maandag in een gesprek verzocht om de voorjaarsjacht op trekvogels te sluiten. Ook overhandigde ze een brief, ondertekend door Europarlementariërs uit dertien verschillende landen en afkomstig uit de zeven grootste EU-fracties in het Europees Parlement. In de brief doen de volksvertegenwoordigers een beroep op Malta om de voorjaarsjacht te sluiten en inspanningen tegen illegale jacht te vergroten.

De Maltese staatssecretaris Roderick Galdes (Landbouw, Visserij & Dierenrechten) zal schriftelijk een officiële reactie geven op de brief. Vooralsnog weigert Galdes de voorjaarsjacht te sluiten. Wel heeft hij naar eigen zeggen zeventig handhavers ingezet om illegale jachtactiviteiten te voorkomen.

Hazekamp zal haar bevindingen terugkoppelen naar haar collega’s in het Europees Parlement. Daarnaast blijft ze in nauw contact met BirdLife Malta om op de hoogte te blijven van de situatie. De aangetroffen illegale jachtactiviteiten zal de Partij voor de Dieren aankaarten bij de Europese Commissie.

The Party for the Animals found several illegal activities at Malta at the end of March during the controversial spring hunting for migratory birds. MEP Anja Hazekamp observed the Maltese spring hunting together with BirdLife Malta and already came across electronic birds decoys on the hunting grounds in the first hour of the hunting season. The use of electronic bird decoys in bird hunting is prohibited in Europe. On Sunday, a shot marsh harrier – a protected bird species which is not permitted to be hunted- was found. It was brought to the vet and is recovering now.

Foto: BirdLife Malta

The malpractices found are in addition to the fact that the hunting of migratory birds, which are travelling to their breeding grounds, is prohibited by the European Birds Directive.

Hazekamp asked the Maltese government during a discussion on Monday to stop the spring hunting of migratory birds. She also presented a letter, which was signed by MEPs from thirteen different countries and came from the seven largest groups in the European Parliament. In the letter, the people’s representatives call on Malta to stop the spring hunting and to increase their efforts against illegal hunting.

The Maltese Parliamentary Secretary Roderick Galdes (Agriculture, Fisheries & Animal Rights) will officially respond to this letter in writing. As yet, Galdes still refuses to stop the spring hunting. Galdes said that he deployed seventy enforcers to prevent illegal hunting activities.

Hazekamp will provide feedback on her findings to her colleagues in the European Parliament. Furthermore, she will maintain close contact with BirdLife Malta to stay informed of the situation. The Party for the Animals will bring the illegal hunting activities found to the attention of the European Commission.