Malta in Europees Parlement aange­sproken op vogel­jacht


6 februari 2017

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft de Maltese premier Joseph Muscat in het Europees Parlement opgeroepen om een einde te maken aan de gruwelijke jacht op trekvogels. Hazekamp deed de oproep tijdens Malta’s eerste debat als EU-voorzitter.

Volgens natuurorganisaties doodt Malta jaarlijks meer dan honderdduizend vogels tijdens de jachtseizoenen in het voor- en najaar. Malta kan zich als EU-voorzitter niet geloofwaardig inzetten voor dierenwelzijn zolang het deze vogeljacht toestaat, vindt Hazekamp.

“Miljoenen migrerende vogels gebruiken Malta als rustpunt op hun route. Maar de rust is ver te zoeken. Op dit moment is de najaarsjacht op tientallen soorten nog volop aan de gang. En als Malta geen actie onderneemt, zullen jagers in april opnieuw tienduizenden zomertortels en kwartels doden. Ook andere, internationaal beschermde en bedreigde, soorten vallen tijdens de jacht ten prooi aan deze jagers. Lidstaten en natuurorganisaties steken veel tijd en geld in het beschermen van onze vogels, maar dat wordt in een klap door Malta teniet gedaan. De Maltese heksenjacht op vogels is onacceptabel en in strijd met internationale beschermingsverdragen. Malta heeft de keuze: wil het gezien worden als mooi mediterraan vogelparadijs of als een moordeiland voor lustjagers?” aldus Hazekamp.

De Partij voor de Dieren kaartte de vogeljacht in Malta eerder al aan bij de Europese Commissie. Ook zette de partij zich met de actie ‘Geen censuur op Natuur’ in voor behoud van de Europese Vogelrichtlijn, die vogels in Europa zou moeten beschermen tegen de jacht.

MEP Anja Hazekamp called on the Maltese Prime Minister Joseph Muscat in the European Parliament to ban the horrific hunting of migratory birds. Hazekamp made her call during Malta’s first debate as EU President.

According to nature organisations, Malta kills over one hundred thousand birds during the hunting seasons in spring and autumn. Malta cannot make a credible commitment to animal welfare as long as Muscat, as EU President, allows this bird hunting, according to Hazekamp.

“Millions of migratory birds come to rest in Malta on their route. But the rest is hard to find. The autumn hunt on dozens of types of birds is currently still going strong. And if Malta refuses to take action, hunters will again kill ten thousands of European turtle doves and quails. Other internationally protected and endangered birds too fall prey to these hunters during hunting. Member states and nature organisations put in a lot of time and money to protect our birds, but that is cancelled out immediately by Malta. The Maltese witch-hunt for birds is unacceptable and is in conflict with international protection treaties. It’s up to Malta: “Does it want to be seen as a beautiful Mediterranean birds paradise or as a killer island for killer hunters?” according to Hazekamp.

The Party for the Animals raised the subject of bird hunting in Malta before to the European Commission. The Party also committed itself to safeguarding the European Birds Directive, which should protect birds in Europe against hunting, with its action ‘No Censorship on Nature’.