Subvențiile pentru agri­cultură din Europa pun în pericol biodi­ver­si­tatea


20 decembrie 2017

Practicile nesustenabile din agricultură cauzează poluarea solului, a apei și a aerului și astfel diminuarea biodiversității. Politica agricolă comună a UE (PAC) intensifică acest fenomen. Aceasta rezultă dintr-un studiu recent realizat de Wageningen Environmental Research (Alterra) solicitat de Wereld Natuur Fonds (WNF), divizia neerlandeză a World Wide Fund for Nature (WWF). O mare parte din fondul anual PAC pentru Țările de Jos, sumă care se ridică la 1 miliard de euro, este investită în domenii în care agricultura pune cea mai mare presiune pe natură și biodiversitate. WNF solicită astfel o reformă radicală a PAC.

Politica agricolă europeană a fost elaborată după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a spori producția agricolă cu scopul de a avea suficientă mâncare accesibilă. Aceasta a avut drept rezultat o intensificare enformă a producției și crearea economiilor de scară, cu un impact negativ major asupra calității apei, solului, aerului și biodiversității din Europa.

Europa cheltuie anual 60 miliarde de euro pentru subvențiile agricole. Fermierii neerlandezi primesc anual subvenții de aproximativ 750 milioane de euro în baza drepturilor istorice. În mod evident există anumite condiții în ceea ce privește natura, mediul înconjurător și peisajul, care trebuie îndeplinite pentru a primi subvențiile, însă acestea nu sunt eficiente. Au existat și încercări de a face politica PAC mai sustenabilă, însă fără prea mult succes.

Este necesară o schimbare radicală

Studiul organizației neerlandeze Alterra dezvăluie relația dintre plățile din PAC în Țările de Jos și presiunea asupra biodiversității. Plățile PAC sunt în cuantum cel mai mare în acele regiuni în care există companii cu activitate intensă și cu un impact negativ asupra mediului înconjurător și biodiversității. În plus, în cadrul politicii PAC curente există prea puține stimulente pentru a proteja în mod eficient natura și biodiversitatea. Astfel se pune în evidență necesitatea de a adapta în mod radical politica PAC pentru a opri diminuarea biodiversității în Țările de Jos și în restul Europei. Reforma politicii PAC este de asemenea favorabilă sectorului agricol în sine, fiindcă o agricultură durabilă depinde de resursele naturale precum solul fertil, suficientă apă curată și insectele polenizatoare.

PvdD se axează pe schimbare la nivel național și european

Deja de câțiva ani, Partidul pentru Animale solicită în Țările de Jos și la Parlamentul European mai multă diversitate în sectorul agricol, cicluri închise și lanțuri de aprovizionare mai scurte între producători și consumatori. Aceste elemente sunt cruciale pentru a avea alimente sănătoase și durabile. Agricultura organică, regională și la scară mică trebuie să devină o normalitate.

Partidul pentru Animale dorește ca bugetul agricol comun al Uniunii Europene să fie utilizat pentru a ajuta fermierii să se orienteze către agricultura organică. În timp, subvențiile agricole trebuie să dispară. În plus, guvernul trebuie să sprijine activ promovarea produselor organice pe bază de plante astfel încât fermierii să poată câștiga suficient și fără subvenții.


Europarlamentarul PvdD Anja Hazekamp

Anja Hazekamp, europarlamentar PvdD, a exprimat un criticism puternic cu privire la politica agricolă din Europa în cadrul ultimei întâlniri a Comisiei Europene cu privire la domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (AGRI): „Miliarde de animale suferă și mor în industria agricolă, biodiversitatea și mediul înconjurător au de suferit din uzul la scară largă a substanțelor toxice, acidifiante și eutrofizante, iar companiile de familie în domeniul agricol fac obiectul economiilor de scară. Politica agricolă europeană are nevoie de o schimbare radicală de direcție.”

(Text preluat parțial de la Wereld Natuur Fonds)

Unsustainable agricultural practices are the cause of pollution of soil, water and air and biodiversity loss, which is sustained by the EU Common Agricultural Policy (CAP). This was revealed in a recent study by Wageningen Environmental Research (Alterra), commissioned by the World Wide Fund for Nature (WWF). The bulk of the CAP funds of 1 billion euros each year is used mostly in those areas where pressure on nature and biodiversity as a result of agriculture is highest. WWF has therefore called for a radical reform of the CAP.

The European agricultural policy was developed after the Second World War in order to increase agricultural production for a sufficient and affordable food supply. This has resulted in extensive intensification and economies of scale with a major negative impact on the quality of Europe’s water, soil, air and biodiversity.

The EU spends 60 billion on agricultural subsidies each year. Dutch farmers receive a total of 750 billion euros in income support each year on the basis of historical rights. It is true that conditions with regard to nature, landscape and the environment are attached to receiving income support, but these have proven not to be effective. Earlier attempts to make the CAP more sustainable have largely been ineffective.

Radical change needed

The research report of Dutch institution Alterra highlights the relationship between payments from the CAP in the Netherlands on the one hand and the pressure on biodiversity on the other. CAP payments are especially high in regions with intensive farms that have a negative impact on the environment and biodiversity. In addition, the current CAP contains too few incentives to effectively protect nature and biodiversity. This underlines the necessity to radically change the CAP and halt biodiversity loss in the Netherlands and the rest of Europe. A reformed CAP is also in the interest of agriculture itself, as future-proof farming depends on services provided by nature such as healthy soils, sufficient clean water and pollinating insects.

Party for the Animals focuses on change at national and European level

In the Netherlands and in the European Parliament, the Party for the Animals has been arguing for years for more diversity in agriculture, closed loops and shorter chains between farmers and consumers. These are the building blocks for healthy and sustainable food. Organic, regional and land-based agriculture must become the norm.

The Party for the Animals wants the EU agricultural budget to be used to help farmers switch to organic farming. In time, the agricultural subsidies should be phased out. In addition, the government should actively support the promotion of organic plant products, to enable farmers to make a decent living without the help of subsidies.


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp

Party for the Animals MEP Anja Hazekamp has strongly criticised the European agricultural policy at the last meeting of the European Commission’s Agriculture and Rural Development (AGRI): “Billions of animals are suffering and dying in the livestock industry, biodiversity and the environment are being damaged by the widespread use of toxins, acidification and eutrophication, and family farms have collapsed as a result of the economies of scale. The European agricultural policy is in need of a radical change of direction.”

(Part of this text was taken from the World Wide Fund for Nature)