Încă un succes pe plan european al Parti­dului pentru Animale: trans­porturi de  animale mai scurte, controale mai bune și sancțiuni mai aspre


30 ianuarie 2019

Transport time of live animals must be shortened, it is no longer permitted to bring animals to countries which do not meet European animal welfare standards and violations of the European Union’s (EU) animal transport rules must be dealt with more severely. This was advised in a report by the Agriculture Committee of the European Parliament last week, also at the initiative of the Dutch Party for the Animals.


Scared pigs during transport
(Jo-Anne McArthur, We Animals)

The so-called implementation report on animal transports by the Agriculture Committee says that transports with live animals – which can now take days to weeks – must be shortened. Better checks should be made on compliance with the rules issued by the EU to protect animals during transport. Carriers who do not observe those rules, resulting in serious animal abuse, must be sanctioned more severely and more consistently; for example by vehicle impoundment. Additionally, animals should no longer be transported to countries outside the EU if compliance with animal welfare rules cannot be guaranteed.

The implementation report was produced, also at the initiative of the Party for the Animals, in relation to serious and structural malpractices during animal transports in and from Europe. Party for the Animals MEP Anja Hazekamp also negotiated on the Agriculture Committee’s recommendations. “Better inspections and heavier sanctions for incorrect animal transports are urgently needed. It is of great importance that animal transports are dealt with in practice and not just on paper.”

European Commission refuses to protect animals


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp

Animal protection organisations have submitted two hundred detailed reports to the European Commission since 2007. These state how animals are loaded onto overcrowded lorries, are often not able to stand up, and are transported in extreme temperatures. The reports also contain evidence of sick and wounded animals being transported, animal abuse, and lack of water facilities.

“All these malpractices are against EU regulations, yet the European Commission never took any action to better protect animals during transport. It is a disgrace,” according to Hazekamp.

Last summer, the MEP travelled to Croatia and Slovenia to inspect animal transports.

“The transports where animals were transported to countries outside the EU are the longest and the most horrendous ones. After travelling through Europe for days, the animals are transferred, often heavy-handed and in extreme heat, to ships with destinations far outside the EU. As soon as the animals cross the EU border, no one is concerned with their condition or feels responsible for their well-being. It is not just cruel – after all, they are live creatures who are conscious and have feelings – but it is also against the decision of the European Court. It stipulates that animals should be protected according to European regulations during their entire journey. This cannot be guaranteed at all, so for that reason transports to countries outside the EU must be prohibited,” according to Hazekamp.

Next to the recommendations approved by the Agriculture Committee last Thursday week, the Party for the Animals made more proposals. “For example to prohibit the transport of unweaned animals, such as two weeks’ old calves. In addition, we want to drastically reduce the number of animal transports. This can only be achieved if we keep fewer farmed animals and produce more locally. The Agriculture Committee did not agree.”

On the 14th of February next, the full European Parliament will vote on the Agriculture Committee’s recommendations in Strasbourg.

Transportul de animale vii trebuie scurtat, nu se mai permite transportarea animalelor în țări care nu respectă standardele europene de bunăstare a animalelor, iar încălcarea normelor privind transportul de animale în Uniunea Europeană (UE) trebuie tratată mai sever. Aceasta este ceea ce Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European a recomandat săptămâna trecută într-un raport, de asemenea, la inițiativa Partidului neerlandez pentru Animale.


Porci înspăimântați în timpul transportului
(Jo-Anne McArthur, We Animals)

În așa-numitul raport de implementare al Comisiei pentru Agricultură privind transportul de animale este prevăzut că transportul de animale vii – care momentan poate dura câteva zile până la săptămâni – trebuie scurtat. De asemenea, este necesară o verificare mult mai eficientă cu privire la respectarea normele UE privind protecția animalelor în timpul transportului. Transportatorii care nu respectă regulile, producând astfel suferință gravă animalelor, trebuie pedepsiți mai aspru și mai consecvent, de exemplu prin confiscarea vehiculelor. În plus, nu mai este permis transportul de animale în țări din afara UE, dacă nu se garantează respectarea normelor privind bunăstarea animalelor.

Raportul de implementare a apărut, parțial la inițiativa Partidului pentru Animale, ca răspuns la abuzurile grave și structurale în timpul transportului de animale din și dinspre Europa. Anja Hazekamp, parlamentar european din partea Partidului pentru Animale a participat la negocierile privind recomandările Comisiei pentru Agricultură. „Controale mai bune și sancțiuni mai severe pentru transportul incorect al animalelor sunt extrem de necesare. Acum este foarte important ca transportul de animale să fie într-adevăr abordat și în practică, nu doar pe hârtie”.

Comisia Europeană refuză să protejeze animalele


Anja Hazekamp, Europarlamentar din partea Partidului pentru Animale

Începând din 2007, Organizațiile pentru Protecția Animalelor au furnizat Comisiei Europene două sute de rapoarte detaliate. Acesta arată cum animalele sunt încărcate în camioane supraaglomerate, adesea nu se pot ridica și sunt transportate la temperaturi extreme. Rapoartele conțin, de asemenea, dovezi privind transportul animalelor bolnave și rănite, abuzul animalelor și lipsa alimentării cu apă.

„Fiecare în parte, aceste abuzuri încalcă regulile UE, însă Comisia Europeană nu a întreprins nicio acțiune pentru a proteja mai bine animalele în timpul transportului. Aceasta este o mare rușine”, spune Hazekamp.

Parlamentarul European a călătorit vara trecută spre Croația și Slovenia pentru a verifica transportul de animale.

„Transporturile de animale spre țări din afara UE sunt cele mai lungi și mai îngrozitoare. După ce circulă zile întregi prin Europa, animalele sunt transferate, adesea în mod violent și în căldură mare, pe nave cu destinații depărtate în afara UE. De îndată ce animalele au trecut frontiera UE, nu mai verifică nimeni starea lor și nimeni nu se mai simte responsabil. Aceasta nu este doar cruzime – la urma urmei, este vorba despre ființe vii cu senzație și conștiință – dar încalcă de asemenea hotărârea Curții Europene. Aceasta prevede că animalele trebuie să fie protejate în conformitate cu reglementările europene pe parcursul întregii călătorii, ceea ce este imposibil de garantat. De aceea, transporturile către țările din afara UE trebuie interzise”, potrivit Hazekamp.

Pe lângă recomandările aprobate de Comisia pentru Agricultură săptămâna trecută joi, Partidul pentru Animale a făcut câteva propuneri suplimentare. „De exemplu, pentru a interzice transportul animalelor neînțărcate, cum ar fi vițeii de 2 săptămâni. De asemenea, dorim să reducem drastic numărul de transporturi de animale, iar acest lucru este posibil numai cu mai puține animale de fermă și cu mai multă producție locală. Comisia pentru Agricultură nu a fost de acord cu aceasta”.

La 14 februarie, întregul Parlament European de la Strasbourg va vota cu privire la recomandările Comisiei pentru Agricultură.