Worldlog săptămâna 45 -2014


4 noiembrie 2014

Partidul nostru a împlinit marți, 28 octombrie, exact 12 ani de existență și am sărbătorit acest eveniment cu un discurs de 70 de minute ținut în cadrul dezbaterii bugetului pentru natură și agricultură.

worldlog451

Partidul pentru Animale – 12 ani

În cadrul dezbaterii privind bugetul am pledat pentru introducerea unui preț echitabil pentru, între alții, comercianți și supermarket-uri în ceea ce privește produsele agricole. Prin intermediul prețului echitabil, actorii de pe piață trebuie să poată demonstra că prețul de achiziție pe care îl oferă agricultorilor este suficient pentru a acoperi costurile de producție. De asemenea acest preț trebuie să includă și costurile suportate pentru a îndeplini cerințele sociale cu privire la bunăstarea animalelor, sănătate, natură și mediul înconjurător.

worldlog452

Actualmente, fermierii își vând produsele de cele mai multe ori sub prețul de cost. Acest lucru este în detrimentul agricultorilor, animalelor, naturii și mediului înconjurător. Ar trebui să existe un model de afaceri mai profitabil pentru fermieri! Prețul pe care agricultorul îl primește pentru produsul său trebuie să acopere costurile reale făcute. Supermarket-urile și alți clienți trebuie să poată demonstra acest lucru. Aceasta reprezintă un pas înainte spre un lanț alimentar mai transparent, în cadrul căruia calitatea produselor alimentare și bunăstarea animalelor, protecția naturii și a mediului înconjurător pot fi mai bine garantate. Prin aceasta se creează o bază a durabilității pe piață!

În continuare un fragment din discursul meu:

Vremurile de criză necesită o bună conducere, curaj și îndrăzneală. Valori vulnerabile, precum bunăstarea animalelor, natura și mediul înconjurător ar trebui protejate împotriva pieței, neglijenței și indiferenței. Dacă nu facem asta, consecințele se întorc ca un bumerang nu numai împotriva animalelor, naturii și mediului înconjurător, ci și împotriva noastră.

Cer secretarului de stat ca în procesul de reformă a fermelor să nu se lase intimidat de interese economice pe termen scurt și de gândul că între vis și realitate ar sta în cale legi și dificultăți de ordin practic, așa cum sună și cel mai citat vers aparținând lui Willem Elsschot.

Între vis și realitate stau în cale legi și obiecții practice. Dar nu atunci când vine vorba de reforma fermelor. Legea o permite, programele electorale o promit, alegătorul o vrea și coaliția nu-i stă în cale.

Partidul pentru animale ar dori, în numele tuturor instituțiilor enumerate și a oamenilor precum Al Gore, Bill Gates și Paul McCartney, o dezbatere serioasă cu privire la necesitatea reducerii consumului de carne și produse lactate. Pentru că – acesta este și punctul de vedere al guvernului – carnea este cel mai dăunător component pentru mediu din alimentația noastră.

Această poziție a guvernului, domnule președinte, are acum mai mult ca niciodată vânt la pupa. Haideți să ne folosim de vânt pentru a face progrese în acest dosar.

Mă bucur să aud că funcționari ai ministerelor Afacerilor Externe, Infrastructurii și Mediului, Apărării și al Afacerilor Sociale sunt pentru o Meatless Monday. Frumos! Este ciudat că multe ministere vor să introducă o Meatless Monday, dar Ministerul Economiei (alimentelor) și Sănătății din nou nu…

E bine să auzim că tot mai mulți deținători de ferme producătoare de lapte din Țările de Jos se tem că și activitatea lor va deveni mai intensivă și se va face pe scară mai largă. Temerile lor survin în urma legislației prin care se renunță la contingentele de lapte, sectorul produselor lactate se `porcește´ (adică devine la fel ca producția intensivă de porci). Prin renunțarea la contingentele de lapte și la cerința prin care ferma trebuie să fie legată de teren, tot mai multe vaci vor ajunge să nu mai iasă din grajd tot anul. De la 1 ianuarie 2015 se renunță la normele europene privind contingentele de lapte și fermierii pot deține un număr de vaci de lapte care va crește mult peste toate normele unui model de fermă sănătos, prietenos cu mediul și cu natura.

wl453

Pe săptămâna viitoare! Marianne

On Tuesday 28 October, our party existed exactly 12 years and we celebrated that by 70 minutes of speaking time during the budget debate on nature and agriculture.

worldlog451

Party for the Animals 12 years

During the budget debate, I argued for introducing a fair price proof for, inter alia, middlemen and supermarkets with regard to agricultural products. With a fair price proof, market parties must be able to show the purchase prices they offer to farmers are sufficient to cover production costs. These costs should also include costs incurred to meet social requirements in the areas of animal welfare, nature and the environment.

worldlog452

Currently, farmers often sell their products below cost. This goes at the expense of farmers, animals, nature and the environment. Farmers must be given a better revenue model! The prices farmers receive for their products must cover the actual costs incurred. This should be demonstrated by supermarkets and other buyers. It would be a step towards a more transparent food chain in which the quality of food as well as animal welfare, the protection of nature and the environment can be better guaranteed. This would consequently create a foundation of sustainability in the market!

This is a fragment of my speech:

Times of crises demand leadership, guts and courage. Vulnerable values, such as animal welfare, nature and the environment must be protected against the market, negligence and indifference. If we fail to do so, the negative consequences will come back as a boomerang not just for animals, nature and the environment but also for ourselves.

With regard to reforming livestock farming, I ask the State Secretary to not let herself be hindered by short term economic interests and the idea that between dream and deed, laws and practicalities remain, as reads the most quoted line of poetry by Willem Elsschot.

Between dream and deed, laws and practicalities remain. But not when it comes to reforming livestock farming. The law allows it, election programmes promise it, voters want it and the coalition agreement does not bar it.

In the wake of all institutes mentioned and people like Al Gore, Bill Gates and Paul McCartney, the Party for the Animals would like to have a serious debate on the necessity of realising a reduction of meat and dairy consumption. This is because meat is the most environmentally damaging component of our diet – which is also the government position.

This government position, chairman, now has more wind in its sails than ever. Let’s use this wind to cover some ground in this file.

It is good to hear that officials of the Ministries of Foreign Affairs, Infrastructure & Environment, Defence and Social Affairs are going for a Meatless Monday. Great! Still, it is odd that many ministries are introducing a Meatless Monday, whereas the Ministry of Economic Affairs (food) and Health is not …

It is good to hear that increasingly more Dutch dairy farmers have become afraid their farms will also become more intensive and larger-scale. They fear that new legislation which lets go of milk quotas will “pigify” the dairy sector (i.e. will become just like intensive pig farming). Abandoning milk quotas and the requirement of land-based businesses will increase the numbers of cows standing in stables throughout the year. As from 1 January 2015, European quota rules for milk production will come to an end and dairy farmers will be able to keep numbers of milk cows that far exceed all norms of healthy, environmentally-friendly-, nature-friendly- and animal-friendly forms of livestock farming.

wl453

See you next week! Marianne