Party for the Animals calls for coop­e­ration on behalf of the planet and animals in Sarajevo


19 Aralık 2018

Afgelopen weekend gaf Christine Teunissen, Tweede Kamerlid van de Nederlandse Partij voor de Dieren, een lezing over dierenrechten en duurzaamheid in het historische stadhuis van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. De lezing was een succes: een volle zaal Bosniërs sprak zich na afloop lovend uit over de boodschap van Teunissen. Naast de lezing organiseerde de partij ook een conferentie voor dieren- en natuurbeschermers uit de regio en een vertoning van de documentaire “Dominion”, die werd ingeleid door Tamasin Ramsay, uitvoerend producent en actief in de Australische Animal Justice Party.

Het hele weekend zorgde voor meerdere primeurs: de eerste lezing en conferentie over dierenrechten in Bosnië Herzegovina ooit en de eerste vertoning van de spraakmakende Australische documentaire “Dominion”. Alles werd georganiseerd in samenwerking met de lokale dierenrechtenorganisatie “EVA”.

De lezing “One Single Planet” werd gegeven door parlementariër Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren, in het centrum van de politieke macht van Sarajevo: “Vijecnica”, het historische stadhuis waar gewoonlijk alle topdiplomaten en buitenlandse regeringsleiders worden ontvangen. Het stadhuis werd in de oorlog van de jaren ’90 van de vorige eeuw verwoest, maar staat nu weer in volle glorie overeind. Teunissen: “Het is een grote eer om hier een lezing te mogen geven. Het stadhuis is een prachtig symbool van hoop en verbinding. De ideale locatie om ons verhaal over de noodzaak om samen op te komen voor de planeet en de meest kwetsbaren te delen.”

De gasten werden na de lezing getrakteerd op heerlijke plantaardige hapjes van de lokale cateraar “Biona”, die uitsluitend met plantaardige biologische producten werkt en zo veel mogelijk met lokale ingrediënten.

Conferentie “Dierenrechten en Duurzaamheid”

Naast de lezing organiseerde de Partij voor de Dieren ook de allereerste conferentie over dierenrechten en duurzaamheid in het land. Het doel was om dieren- en natuurbeschermers uit de Balkan met elkaar te verbinden. Deelnemers uit bijvoorbeeld Servië, Bosnië Herzegovina, Kroatië, Montenegro en Bulgarije gingen aan de slag met verschillen workshops en presentaties van onder andere de Partij voor de Dieren, Maida Šabeta, oprichter van de Bosnische dierenrechtenorganisatie EVA, en Luka Oman, de vegan dierenwelzijnsadviseur voor de Kroatische regering. De deelnemers gaven na afloop aan geïnspireerd te zijn om nog intensiever samen te werken voor dierenrechten en duurzaamheid in de regio.

Vertoning documentaire “Dominion”

Als afsluiting van het weekend in Sarajevo organiseerde de Partij voor de Dieren ook een vertoning van de baanbrekende documentaire “Dominion” in arthouse cinema Kriterion. De film werd ingeleid door Tamasin Ramsay, uitvoerend producent en prominent lid van de Australische Animal Justice Party (zusterpartij van de Partij voor de Dieren). De film toont niets meer en minder dan de dagelijkse praktijk in de Australische vee-industrie en andere bedrijven waar dieren gehouden worden. Australië wordt gezien als een land waar dieren het beste worden beschermd. De documentaire “Dominion” laat een heel ander beeld zien.

Ramsay was een van de mensen die undercover beelden maakte die uiteindelijk werden gebruikt voor de film: “Ik sta hier met gemengde gevoelens. Aan de ene kant trots, omdat ik hier in Sarajevo deze film mag inleiden voor zo veel geïnteresseerde mensen. Aan de andere kant schaam ik mij, omdat wat jullie gaan zien in mijn land gebeurt. En het gebeurt overal. Ik smeek jullie om voortaan niet meer te investeren in deze verschrikkelijke industrie. Wat we dieren aandoen is gruwelijk en is nauw verbonden met het geweld dat mensen elkaar aandoen. Vrede begint op ons bord.“

De film bracht veel emoties naar boven bij de Bosnische bezoekers, maar iedereen was het erover eens: deze film moet overal, zelfs op scholen, worden vertoond.


Vertoning van Dominion verboden in Den Haag

Eerder die week organiseerde de Partij voor de Dieren ook een vertoning van Dominion in de Libanese hoofdstad Beiroet. Daar werd de film met vergelijkbare reacties ontvangen. De bedoeling was om de documentaire ook in het centrum van de Nederlandse politiek, voor de Tweede Kamer in Den Haag, op groot scherm te vertonen. De burgemeester van Den Haag verbood op het laatste moment de vertoning daar, omdat “de beelden te schokkend” zouden zijn voor het winkelend publiek in de buurt. Partij voor de Dieren: “Het is bizar dat de Nederlandse bestuurders ervoor kiezen om het vertonen van de waarheid over de vee-industrie te beperken, in plaats van de vreselijke praktijken die de film laat zien aan te pakken. Afgelopen week vertoonden we de film zonder problemen in Bosnië Herzegovina en Libanon, waar het publiek eensgezind pleitte voor het zo breed mogelijk verspreiden van de film. Het is wrang dat uitgerekend een internationale stad als Den Haag, die zegt te staan voor rechtvaardigheid en vrijheid, beperkingen legt op de vertoning van de film.”

Dominion wordt vandaag alsnog vertoond in Den Haag, maar dan in het universiteitsgebouw vlakbij de Nederlandse Tweede Kamer. Tamasin Ramsay zal ook daar aanwezig zijn om de film in te leiden en vragen te beantwoorden.

Bosnia and Herzegovina saw more than one premiere during the weekend: in addition to its first ever lecture and conference on animal rights, the controversial Australian documentary Dominion was shown for the first time. The entire weekend was organised in cooperation with local animal rights organisation EVA.

Party for the Animals MP Christine Teunissen gave her lecture, entitled One Single Planet, in the centre of Sarajevo’s political power, Vijecnica. This historic city hall, which normally receives top diplomats and foreign country leaders, was completely destroyed in the war of the 1990s, but has now been restored to its full glory. Teunissen: “Lecturing here is a great honour. The city hall is a beautiful symbol of hope and connection. The ideal location to share our story on the necessity to defend the planet and its most vulnerable beings together.”

After the lecture, the guests – including the Dutch ambassador in Sarajevo- were treated to delicious vegan snacks from local caterer and company ‘Biona’, which solely uses plant-based and organic products, and as many local ingredients as possible.

Conference ‘Animal Rights and Sustainability’

In addition to the lecture, the Party for the Animals organised the country’s very first conference on animal rights and sustainability. The aim was to connect animal welfare campaigners and nature conservationists from the Balkans. Participants from countries such as Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Bulgaria took part in several workshops and presentations organised by, for example, the Party for the Animals, founder of Bosnian animal rights organisation EVA, Maida Šabeta, and vegan animal welfare adviser for the Croatian government, Luka Oman. After the conference the participants indicated that they felt inspired to work together even more closely towards animal rights and sustainability in the region.

Showing the documentary Dominion

To conclude the weekend in Sarajevo, the Party for the Animals showed the controversial documentary Dominion in arthouse cinema Kriterion. The film was introduced by Tamasin Ramsay, executive producer and prominent member of the Australian Animal Justice Party, a sister party of the Party for the Animals in the Netherlands. The film shows the daily reality of Australia’s livestock industry, and the way in which people treat animals in general. Generally regarded as a country which protects animals the best, Dominion shows a completely different side to Australia.

Ramsay was one of the people who took the undercover footage that was used for the documentary: “I stand before you with mixed feelings. On the one hand I feel proud, standing here in Sarajevo to introduce this film to so many interested parties. On the other hand, I feel ashamed, because what you are about to see is happening in my country. And it is happening everywhere. I beg you to stop investing in this horrible industry in the future. What we do to animals is appalling, and closely related to the violence that people inflict on each other. Peace begins on our plates.”

Although the film aroused intense feelings in the Bosnian visitors, everyone agreed: this documentary should be shown everywhere, including in schools.

Showing Dominion prohibited in The Hague

In the week before the conference, the Party for the Animals already organised to show Dominion in Lebanon’s capital Beirut. The film was met with a similar response to the one it got in Sarajevo. Furthermore, the documentary was scheduled to be shown on a large screen in front of the Lower House in The Hague, the centre of politics in the Netherlands, but was cancelled at the last moment by the city’s mayor, for being “too shocking” for shoppers in the area.

Party for the Animals: “It is outrageous that instead of dealing with the terrible practices shown in the film, Dutch leaders choose to deny access to the truth about the livestock industry. In the last week we have shown this film in Bosnia and Herzegovina and in Lebanon without any problems, resulting in a united call from the public to show this film to a broad audience. How wry that The Hague, the very city that claims to stand for justice and freedom, would impose restrictions on showing this film.”

Dominion will still be shown in The Hague today, in the university building near the Dutch Lower House. Tamasin Ramsay will also be present to introduce the film and answer questions.